Informace o zpracování osobních údajů

Medaprex, s.r.o.

IČ: 074 15 320
se sídlem Truhlářská 1518/27, Nové Město, 110 00 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300647.

1. ÚVOD

1.1.Tento dokument vyhotovila společnost Medaprex, s.r.o., IČ: 074 15 320, se sídlem Truhlářská 1518/27, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“) za účelem splnění povinností informovat klienti jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování jejich osobních údajů v rámci realizace objednávek a rezervací, výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Společnosti a klienty, poskytování obchodních služeb, obchodního sdělení a marketingu, ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).
1.2.Tento dokument se vztahuje na všechny osoby, které vstupují do prostor Společnosti nebo které komunikují s příslušnými pracovníky Společnosti za účelem poskytování kosmetických služeb a za účelem poskytování služby nebo objednávají služby Společnosti (dále jen „klienti“). Společnost je jakožto správce osobních údajů povinna zajistit, aby všichni klienti měli možnost se s obsahem dokumentu seznámit a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

2. INFORMACE DLE ČL. 13 NAŘÍZENÍ

2.1.V souladu s čl. 13 Nařízení poskytuje Společnost jakožto správce osobních údajů jednotlivým subjektům osobních údajů – klientům informace o zpracování jejich osobních údajů.
2.2.V rozsahu informace o
• kontaktních údajích správce osobních údajů
• účelu zpracování a právním základu, na němž je zpracování založeno
• kategoriích dotčených osobních údajů
• příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů
• předávání osobních údajů do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci
• době uložení osobních údajů nebo kritériích pro její určení

jsou informace poskytnuty ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.
2.3.Ve vztahu k účelům zpracování, založeným na právním předpisu nebo na výkonu oprávněných zájmů Společnosti je poskytnutí osobních údajů klientem povinné, a v případě jeho odmítnutí nemůže Společnost poskytnout klientovi kosmetické služby.
2.4.Poučení o právech klienta týkajících se ochrany osobních údajů:
2.4.1.Právo na přístup k osobním údajům
Klient má právo na Společnosti požadovat, aby mu poskytla přístup k jeho osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto dokumentu ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Klient je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se Společnosti jeho osobní údaje.
2.4.2.Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů
V případě, že se klient domnívá, že Společnost jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s tímto dokumentem (zejména s účely a právními základy zde identifikovanými) nebo s právními předpisy, je oprávněn na Společnosti požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li Společnost nepřesné osobní údaje klienta, je klient oprávněn požadovat jejich opravu.
2.4.3.Právo na výmaz osobních údajů
Klient je oprávněn požadovat na Společnosti výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, klient odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy klient vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.
2.4.4.Právo na omezení zpracování
Klient je oprávněn požadovat na Společnosti omezení zpracování osobních údajů v následujících případech:
• klient popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit,
• zpracování osobních údajů je dle klienta protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů,
• Společnost osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

S osobními údaji, ve vztahu k nimž bylo uplatněno právo na omezení zpracování, nebude s výjimkou jejich prostého uložení až do splnění účelu omezení prováděna žádná operace zpracování, ledaže byl k takovému zpracování klientem udělen souhlas, nebo je takového zpracování zapotřebí z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, případně z důvodu jiného důležitého zájmu Evropské Unie nebo České republiky.
2.4.5.Právo na námitku proti zpracování osobních údajů
V případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů Společnosti je klient oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Společnost je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami klienta.
2.4.6.Právo na přenos osobních údajů
S ohledem na to, že v rámci zpracování osobních údajů klienta ze strany Společnosti jsou splněny podmínky pro přenositelnost osobních údajů ve smyslu čl. 20 Nařízení (zpracování prováděno na základě souhlasu a z důvodu plnění smluvních povinností), může klient předat poskytnuté osobní údaje jinému správci. Je-li to technicky možné Společnost předá osobní údaje klienta přímo správci.
2.4.7.Právo na podání stížnosti
V případě podezření, že Společnost zpracovává osobní údaje klienta v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li Společnost některému z výše uvedených požadavků klienta, je klient oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
2.5.Informace o podmínkách zpracování osobních údajů klientů
2.5.1.Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje klientů manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím svých oprávněných zaměstnanců nebo prostřednictvím specializovaného poskytovatele, nacházejícího se v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. poskytovatelé informačních systémů, používaných ke zpracování osobních údajů, majících přístup k příslušným databázím v rámci servisní činnosti). Osobní údaje jsou zpracovávány ve formě listinné s omezeným přístupem třetích osob a ve formě elektronických databází na zabezpečených datových úložištích Společnosti.
2.5.2.Společnost zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor Společnosti a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Veškeré servery a datová úložiště, používané ke zpracování osobních údajů, jsou ve vlastnictví Společnosti a nacházejí se v jejích prostorách.
2.5.3. Při zpracování osobních údajů klientů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování ani k profilování, které by mělo pro klienta jakékoli právní důsledky.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.V případě, že Společnost začne zpracovávat osobní údaje klienta k jiným účelům a jiným způsobem, než jaké vyplývají z tohoto dokumentu a které pod tento dokument nespadají, je povinna o takovém zpracování klienta informovat v rozsahu dle tohoto dokumentu, a není-li dán jiný právní základ takového zpracování, je povinna k takovému zpracování získat souhlas klienta.
3.2.Nedílnou součástí tohoto dokumentu je Příloha č. 1 – Informace o účelech zpracování osobních údajů.
3.3.Tento dokument je každému klientovi poskytnut způsobem, umožňujícím důkladné seznámení s jeho obsahem, a jeho znění je klientům nepřetržitě přístupné na internetových stránkách Společnosti.